Αντικείμενα Έργου

Το έργο CAMA στοχεύει στον εντοπισμό των κύριων εμποδίων που εμποδίζουν την υιοθέτηση της Γεωργία Διατήρησς Εδαφών (ΓΔΕ) από τους μικροκαλλιεργητές των μεσογειακών χωρών και την αντιμετώπισή αυτών με μια συμμετοχική ερευνητική προσέγγιση βασισμένη σε πειραμάτα αγρού και πιλοτικών περιπτωσιολογικών μελετών σε διάφορες συνθήκες, καθώς και την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος διάδοσης και κατάρτισης.


Συγκεκριμένα αντικείμενα:

  • Προσδιορισμός των κυριότερων κοινωνικών, οικονομικών και αγρονομικών εμποδίων στην εφαρμογή της ΓΔΕ από τους μικροκαλλιεργητές των μεσογειακών χωρών
  • Δημιουργία δικτύου πειραμάτων ΓΔΕ και ομάδων αγροτών που υιοθετούν τη ΓΔΕ για να εφαρμόσουν μια συμμετοχική ερευνητική προσέγγιση
  • Βελτίωση συστημάτων αμειψισποράς με βάση τα ψυχανθή σε μη-αρδευόμενα συστήματα ΓΔΕ, ερευνώντας τη γονιδιωματική και τη συμμετοχική επιλογή των αγροτών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών των ψυχανθών, καθώς και στη διαχείριση των καλλιεργειών και των υπολειμμάτων τους
  • Αποτύπωση των επιπτώσεων της ΓΔΕ και ανάπτυξη αγρονομικής καινοτομίας για αύξηση της γονιμότητας και της φυσικής κατάστασης του εδάφους, της αποδοτικής χρήσης αζώτου και νερού, καθώς και περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους
  • Διάδοση της έννοιας και των τεχνικών της ΓΔΕ στις χώρες της Μεσογείου, προσαρμόζοντάς την στις ειδικές εδαφοκλιματικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
  • Αύξηση της τεχνογνωσίας των τεχνικών καλλιέργειας, των συμβούλων και των αγροτών για την καλύτερη υιοθέτηση της ΓΔΕ, με τη διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τη συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες
Objectives