Πακέτα εργασίας

RWork packages

ΠΕ1: Διαχείριση έργου
Υπεύθυνος: CREA (Ιταλία)

Η διαχείριση του έργου θα διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το πλάνο εργασίας και τη συμφωνία κοινοπραξίας και θα εξασφαλίσει μια σαφή στρατηγική κατεύθυνση και συνεργασία με υπάρχοντα και πρώην κοινοτικά και εθνικά έργα. Το Πακέτο Εργασίας 1 αναφέρεται στον επιστημονικό συντονισμό, τον οικονομικό έλεγχο, την παρακολούθηση ποιότητας και την ανάλυση κινδύνου. Θα προετοιμάσει επίσης οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες επιστημονικές εκθέσεις και θα παρέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και διοικητική διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες PRIMA.

ΠΕ2: Προσδιορισμός των κοινωνικο-οικονομικών περιορισμών εφαρμογής της ΓΔΕ
Υπεύθυνος: APOSOLO (Πορτογαλία)

Το ΠΕ 2 στοχεύει στην κατανόηση των αιτιών της χαμηλής υιοθέτησης της ΓΔΕ στις 8 Μεσογειακές Χώρες συλλέγοντας πληροφορίες στην περιοχή στόχου σχετικά με τα φυσικά, κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά εμπόδια των αγροτών που μπορούν να ξεπεραστούν με πειράματα στους αγρούς των αγροτών όπως περιγράφονται στο ΠΕ3.

ΠΕ3: Συμμετοχική προσέγγιση: ορισμός των ερευνητικών αναγκών και επιδεικτικοί αγροί
Υπεύθυνος: ARVALIS (Γαλλία)

Μια συμμετοχική προσέγγιση στο δίκτυο τοπικών υιοθετών της ΓΔΕ θα καθορίσει τις κύριες ερευνητικές ανάγκες για τους μικροκαλλιεργητές κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και θα προσδιορίσει τη δημιουργία επιδεικτικών αγρών διαχειριζόμενων από αγρότες και τεχνικούς καλλιέργειας με σκοπό τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων σχετικά με διάφορες γεωργικές πτυχές της ΓΔΕ υπό διαφορετικές συνθήκες.

ΠΕ4: Επιλογή νέων γενοτύπων ψυχανθών με τη συμμετοχική επιλογή των αγροτών και τη γoνιδιωματική
Υπεύθυνος: CREA (Ιταλία)

Αυτό το πακέτο εργασίας θα επιλέξει και θα διαθέσει νέες ποικιλίες μπιζελιού και μηδικής για καινοτόμα και βασισμένα στην βιοποικιλότητα συστήματα καλλιέργειας πάνω στη ΓΔΕ, μέσω συμμετοχικής επιλογής των αγροτών και γoνιδιωματικής. Το έργο θα επικυρώσει στρατηγικές βελτίωσης των καλλιεργειών με βάση τη γονιδιωματική και τη συμμετοχή των αγροτών.

ΠΕ5: Αγρονομική αξιολόγηση της ΓΔΕ με βάση τη διατήρηση και χρήση των υδατικών πόρων
Υπεύθυνος: UdL (Ισπανία)

Στόχος του πακέτου εργασίας 5 είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων της Γεωργιάς Διατήρησης Εδαφών (ΓΔΕ) στην απόδοση των καλλιεργειών, στη διατήρηση των υδατικών πόρων και στη χρήση του νερού από την καλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το ΠΕ θα:

 • Αξιολογήσει την επίδραση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογή της ΓΔΕ στην απόδοση της καλλιέργειας σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες
 • Προσδιορίσει την επίδραση της ΓΔΕ στην διήθηση του νερού και στη διαθεσιμότητα του νερού για την καλλιέργεια.
 • Προβλέψει τη μεταβλητότητα των αποδόσεων και της αποδοτικής χρήσης νερού υπό διαφορετικά σενάρια διαχείρισης και κλίματος σε διαφορετικά αγρο-οικοσυστήματα, ειδικά για μικροκαλλιεργητές που χρησιμοποιούν βαθμονομημένα μοντέλα.

ΠΕ6: Περιβαλλοντική εκτίμηση της ΓΔΕ με βάση τη διατήρηση εδαφικών πόρων
Υπεύθυνος: CSIC-EAAD (Ισπανία)

Ο στόχος του πακέτου εργασίας 6 είναι να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της Γεωργίας Διατήρησης Εδαφών (ΓΔΕ) στη διατήρηση εδαφικών πόρων και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, αυτό το ΠΕ θα:

 • Αξιολογήσει την επίδραση της ΓΔΕ στη γονιμότητα του εδάφους καταγράφοντας μεταβολές στην περιεκτικότητα του εδάφους σε N, P, K, σε οργανικό άνθρακα και σε μικροβιακή βιομάζα.
 • Αξιολογήσει την επίδραση της ΓΔΕ στην επικινδυνότητα διάβρωσης του εδάφους με βάση την αξιολόγηση χαρακτηριστικών δεικτών εδάφους.
 • Προβλέψει τις αλλαγές στον οργανικό άνθρακα και το ολικό άζωτο του εδάφους υπό διαφορετικά σενάρια διαχείρισης και κλίματος σε διαφορετικά γεωργικά οικοσυστήματα.

ΠΕ7: Διάδοση, Διάχυση, Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Υπεύθυνος: IAMZ-CIHEAM (Ισπανία)

Το Πακέτο Εργασίας 7 θα επιτύχει καλά στοχευμένη διάδοση, επικοινωνία, ενδυνάμωση δομών & ανάπτυξη ικανοτήτων και μέγιστο αντίκτυπο των ευρημάτων και των δραστηριοτήτων του έργου στο σχετικό κοινό. Η εργασία θα έχει ως στόχο την:

 • Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και διόδων επικοινωνίας και διάδοσης.
 • Διάδοση αποτελεσμάτων του έργου που μπορεί να ενδιαφέρουν άλλους φορείς στις χώρες της Μεσογείου που εμπλέκονται στη μετάβαση από τη συμβατική στη ΓΔΕ, όπως τους γεωργικούς συμβούλους, οργανώσεις αγροτών και τους ερευνητές πεδίου που υποστηρίζουν τους αγρότες.
 • Συμβολή στην ενδυνάμωση δομών & ανάπτυξη ικανοτήτων των μεσογειακών αγροτών συμβούλων, γεωπόνων που εργάζονται σε καινοτόμα συστήματα καλλιέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους επαγγελματίες.
 • Προσέγγιση της επιστημονικής κοινότητας με τα αποτελέσματα επιστημονικής και τεχνικής σημασίας του έργου.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη της ΓΔΕ στα αγροτικά οικοσυστήματα της Μεσογείου μεταξύ αγροτών, συμβούλων, τεχνικών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.