Καλώς ήρθατε στο CAMA

Γεωργία Διατήρησης Εδαφών στην περιοχή της Μεσογείου

«Συμμετοχικές προσεγγίσεις βασισμένες στην έρευνα για την υιοθέτηση της Γεωργίας Διατήρησης Εδαφών στην περιοχή της Μεσογείου (CAMA)», είναι ένα τριετές έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο PRIMA, αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης 1912.


Γεωργία Διατήρησης Εδαφών (ΓΔΕ) είναι το σύστημα καλλιέργειας που βασίζεται σε τρεις αρχές: (1) ελάχιστη κατεργασία και διαταραχή του εδάφους, (2) μόνιμη κάλυψη εδάφους με υπολείμματα καλλιέργειας και φυτά εδαφοκάλυψης και (3) διαφοροποίηση καλλιεργειών (αμειψισπορά και συγκαλλιέργεια). Στα μεσογειακά μη-αρδευόμενα συστήματα καλλιέργειας, εφαρμόζονται πρακτικές αγρονομικής διαχείρισης με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση των βροχοπτώσεων. Τα περισσότερα εδάφη έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας νερού, της υψηλής θερμοκρασίας και της εντατικής κατεργασίας εδάφους. Η ΓΔΕ θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να μειώσει τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους και να βελτιώσει την αποδοτική χρήση θρεπτικών ουσιών και νερού, παρέχοντας παράλληλα μια πιο σταθερή απόδοση, υποστηρίζοντας τους μικροκαλλιεργητές.


Το έργο CAMA στοχεύει στην κατανόηση και την υπέρβαση των εμποδίων που εμποδίζουν την υιοθέτηση της ΓΔΕ στη λεκάνη της Μεσογείου. Μια διεπιστημονική και συμμετοχική έρευνα θα εντοπίσει κοινωνικοοικονομικούς, τεχνικούς και αγρονομικούς περιορισμούς για υιοθέτηση της ΓΔΕ, θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει νέες και προσαρμοσμένες τεχνικές της ΓΔΕ στο πεδίο, μετρώντας τις θετικές επιπτώσεις τους στις ιδιότητες του εδάφους, τη διατήρηση, την αποδοτική χρήση νερού και την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η μοντελοποίηση των δεδομένων πεδίου θα επιτρέψει την προσομοίωση της επίδρασης της ΓΔΕ στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, την απόδοση και μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα του εδάφους. Το έργο CAMA θα καταρτίσει και θα διαδώσει τεχνικές και συστάσεις, θα εκπαιδεύσει και θα βελτιώσει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες των ερευνητών και των επαγγελματιών για την προσαρμογή και υιοθέτηση της ΓΔΕ στην περιοχή της Μεσογείου.